Provozní řád

činnosti epidemiologicky závažné:
masérské, rekondiční a regenerační služby formou docházky

provozovatel: Mgr. Petra Pokorná
IČO: 07592612

Schváleno Rozhodnutím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pod spis. zn. S-KHSJM 7058/2021, č. j. KHSJM 7064/2021 dne 9. 2. 2021.

I.
Základní údaje o zařízení

Název provozovny: O. K. Masáže
Provozní doba: dle dohody
Adresa provozovny: formou docházky ke klientům
Sídlo podnikání: Šafov 55; 671 06
Telefon: 608 767 623

Identifikace provozovatele:

Fyzická osoba
Jméno a příjmení: Mgr. Petra Pokorná
IČO: 07592612

II.
Podmínky činnosti

Způsobilost pracovníků

Splňuji povinnosti dle § 19 a § 20 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

 • mám nutné znalosti k ochraně veřejného zdraví,
 • vlastním zdravotní průkaz (je k nahlédnutí na provozovně),
 • jsem zdravotně způsobilá.

III.
Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Masáže:

 • klasické,
 • sportovní,
 • relaxační.

 Používané kosmetické prostředky:

 • masážní oleje,
 • emulze,
 • masti.

Zásadně používám pouze kosmetické prostředky, které prošly řádným schvalovacím řízením dle právních předpisů platných v době uvedení prostředku na trh.

Předpoklady k provozu mobilních masáží:

 • v místě výkonu činnosti je nutno zabezpečit přístup k pitné vodě,
 • zabezpečit dostatek místa pro výkon činnosti,
 • převlékání se do pracovního oděvu v místě výkonu práce,
 • vozit s sebou lékárničku a pohotovostní dezinfekční přípravek s virucidním účinkem ve spreji.

Kontraindikace masáže

Absolutní kontraindikace:

 • poruchy krvácení a srážlivosti,
 • v případě akutního zánětu žil, kloubů, zánětů v dutině břišní,
 • všechna akutní kožní onemocnění – včetně onemocnění nehtových plotének (hnisavá, mykotická, virová, parazitární),
 • onkologická onemocnění,
 • u některých druhů zácpy (masáž břicha),
 • tuberkulóza,
 • horečka,
 • akutní úrazy s výjimkou podvrtnutí.

Relativní kontraindikace:

 • křečové žíly,
 • diabetes mellitus,
 • celková sešlost a slabost,
 • osteoporóza,
 • dekompenzace srdeční,
 • některé duševní choroby,
 • těhotenství, šestinedělí, období menstruace.

Klienti před vlastním výkonem podepíše provozovatelem vypracované  čestné prohlášení, kde podpisem stvrdí své seznámení se s informacemi ohledně vlastního úkonu a zdravotních kontraindikací (potvrdí tak svůj dobrý zdravotní stav).

IV.
Zásady prevence infekčních a jiných onemocnění, včetně podmínek dezinfekce

Dezinfekci provádím pouze přípravky, které jsou registrované a schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR [§ 56 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb.]:

 • Přípravu dezinfekčních roztoků provádím dle návodu výrobců.
 • Dezinfekční roztoky připravuji pro každou směnu čerstvé, není-li uvedeno jinak.
 • Dezinfekci provádím omýváním, otíráním, ponořením, postřikem formou pěny nebo aerosolem při dodržení koncentrace a doby působení dezinfekčního přípravku předepsané v návodu výrobce.
 • K prevenci vzniku selekce a rezistence mikroorganismů dezinfekční přípravky střídám cca 1x za měsíc (dle aktivní látky).
 • Při kontaminaci nástrojů, předmětů a povrchů biologickým materiálem provedu dezinfekci přípravkem s virucidním účinkem, po expozici očistím obvyklým způsobem.
 • Používané dezinfekční přípravky: Savo na povrchy, Sanytol.

V.
Ochrana zdraví a bezpečnosti práce při manipulaci s dezinfekčními přípravky

Desinfekční přípravky:

 • V místě podnikání skladuji v originálním balení odděleně od prostředků využívaných v domácnosti.
 • Pro jejich přesné dávkování mám pro tento účel vyčleněnu přesnou odměrku.
 • Manipuluji s nimi se zvýšenou opatrností.
 • Jsou bezpečně a samostatně (včetně odměrky) uloženy v uzavřené skříňce v provozní místnosti.

Používám tyto osobní ochranné pomůcky:

 • ochranné pryžové rukavice.

VI.
Zásady první pomoci při zasažení dezinfekčními přípravky

 • Při zasažení kůže koncentrovaným roztokem odstraním potřísněný oděv a kůži omyji vodou a mýdlem.
 • Kůži následně ošetřím ochranným krémem.
 • Při zasažení očí 10–15 minut proudem vody vymývám oba spojivkové vaky.
 • Při náhodném požití zajistím vypláchnutí úst a pozření 1/2 l vody, zvracení nevyvolávám.
 • Při nadýchání výparů je potřeba postiženého vyvést na čerstvý vzduch a zajistit mu klid a teplo.

Po poskytnutí první pomoci je vhodné vyhledat ošetření lékařem, při zasažení očí či náhodném požití vyhledat lékaře vždy.

VII.
Zásady osobní hygieny pracovníků

 • Zdržuji se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (konzumace jídla, pití, kouření).
 • Pečuji o tělesnou čistotu – před zahájením a ukončení práce u každého zákazníka, přechodu z nečisté práce (např. úklid, použití WC, manipulace s odpadky) na čistou a při každém znečištění si umyji ruce v tekoucí teplé vodě s použitím vhodného mycího a případně dezinfekčního prostředku.
 • Používám k osoušení rukou jednorázové ručníky. Eventuálně používám dezinfekční přípravky na ruce – technika hygienická dezinfekce rukou bez mytí vodou – viz návody výrobce přípravku, čili i bez utírání (Spitaderm, Skinman soft apod.).
 • Nosím funkční a čistý osobní ochranný oděv světlé barvy a vhodnou obuv po celou dobu výkonu práce.
 • Pracovní oděv a občanský oděv peru a ukládám odděleně.

VIII.
Ochrana zdraví spotřebitele

 1. Povinností zaměstnanců (fyzických osob) vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné je podrobit se lékařským prohlídkám a vyšetřením:
 2. Na místo výkonu masáže je zakázán vstup zvířat s výjimkou vodicích psů nevidomých osob.
 3. Při výkonu práce v domácnosti klienta nelze kouřit.
  • jsou-li postiženi průjmovým, hnisavým nebo horečnatým onemocněním nebo jiným infekčním onemocněním, a nebo jsou-li podezřelí z nákazy.
  • pokud byli v epidemiologicky významném kontaktu s nemocným s průjmovým onemocněním, virovou hepatitidou nebo jiným závažným infekčním onemocněním na pracovišti, v domácnosti nebo v místě pobytu fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné.
  • musí vždy lékaře upozornit na své zaměstnání.
  • k mimořádné lékařské prohlídce se musí dostavit na výzvu lékaře nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
  • Neprovádím výkony na nemocné kůži, manipulaci s jizvami a mateřskými znaménky, výkony na sliznicích, oční spojivce a rohovce.
  • Při poskytování služeb používám jen pomůcky, kosmetické prostředky, přístroje a další výrobky, které splňují požadavky platných, obecně závazných právních předpisů, které se na ně vztahují.
 1. Své pracovní pomůcky udržuji v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a úrovně poskytovaných služeb.
  • Pro každého zákazníka používám čisté prádlo nebo jednorázový materiál.
  • Při náhodné kontaminaci pokožky zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) provedu dezinfekci kontaminovaného místa schváleným dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.
  • Použité nástroje a pomůcky po každém zákazníkovi řádně mechanicky očistím, omyji horkou vodou s přídavkem saponátu, dezinfikuji, opláchnu pitnou vodou, osuším.
  • Pokud dojde ke znečištění nástrojů a pomůcek biologickým materiálem, dezinfikuji je před mechanickým čištěním dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem a teprve poté mechanicky čistím, dále viz běžný postup.
  • Oděv zákazníka během poskytované služby chráním čistou rouškou.
 2. Je zabezpečena lékárnička první pomoci:
  • jednorázový sterilní obvazový materiál vč. náplastí,
  • antiseptikum (např. Septonex spray, Jodisol, aj.),
  • analgetikum (např. Ibalgin, Paralen tbl.),
  • lokální hemostyptikum (např. Gelitaspon, Traumacel),
  • oční kapky či oční voda (např. Ophtal, Ophthalmo-Septonex).
 3. Exspiraci zdravotnického materiálu pravidelně kontroluji, vyřazený materiál a léčivo ihned doplňuji.

 

IX.
Zásady první pomoci při poranění zákazníka nebo pracovníka

 • Ránu a okolí omýt pitnou vodou, vydezinfikovat a překrýt sterilním obvazem.
 • K zástavě kapilárního krvácení se používá např. Gelitaspon a sterilní obvaz.
 • Poranění většího rozsahu event. poranění diabetika musí být následně ošetřeno lékařem.
 • Je proveden záznam do deníku poranění.

X.
Způsob zacházení s prádlem

K dispozici mám dostatečnou zásobu čistého prádla podle druhu a rozsahu poskytovaných služeb.

Čisté prádlo ukládám odděleně od použitého do skříně v místě bydliště určené výhradně k ukládání prádla pro potřeby této činnosti.

Čisté prádlo ukládám a převážím ke klientovi samostatně v nepropustných a uzavíratelných obalech, které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití, rovněž v krabicích, taškách nebo boxech pro převoz prádla.

Použité prádlo ukládám a převážím od klienta samostatně v nepropustných a uzavíratelných obalech, které jsou omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití, rovněž v krabicích, taškách nebo boxech pro převoz prádla.

Boxy (krabice, tašky) pro převoz použitého prádla vyprazdňuji denně.

Praní prádla s vyvářkou a žehlení je zajištěno v domácnosti, suší se v oddělených prostorech.  Pere se odděleně od soukromého prádla v domácnosti.

XI.
Použití strojů, přístrojů, nástrojů, pomůcek a dalších zařízení (dále jen zařízení)

Výčet včetně typu:

 • masážní lehátko,
 • prostěradla,
 • ručníky.

XII.
Údržba, čištění, dezinfekce a sterilizace:

Masážní lehátko udržuji v čistém stavu, pravidelně desinfikuji. Textilie jsou vyvářeny a žehleny.

Masážní lehátko používám výhradně v souladu s návodem na použití.

Při činnosti epidemiologicky závažné používám pouze prostředky, pomůcky a metody bezpečné pro zdraví, musí odpovídat platným předpisům zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Právní předpisy

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.

 • Vyhláška MZd č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných – ve znění vyhl. č 602/2006 Sb.

 • Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. 11. 2009 o kosmetických přípravcích.

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.